Tai Chi en Acupunctuur

Qi-Intent Acupunctuur Praktijk Lili Berar

Hulpmiddel ter bevordering van uw gezondheid

Uw Privacy

Contact gegevens

Qi-Intent TCM Acupuntuur, gevestigd aan Rozenoord 27, 1181 MB Amstelveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

 

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakkelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Geslacht;
 • Achternaam en voornaam;
 • Geboortedatum;
 • Verzekering gegevens;
 • Adres gegevens;
 • Telefoonnummer;
 • Emailadres;
 • Contact gegevens huisarts.

Het doel van het verwerken van persoonsgegevens is om de volgende op te stellen: uw medische dossier (m.b.t behandelingen), uw factuur (m.b.t. declareren bij de zorgverzekeraar). Tevens om contact met u te onderhouden m.b.t de behandelingen en/of de facturatie. 

De volgende gegevens worden in uw medisch dossier door mij vastgelegd:

 • Uw zorgvraag en hoofdklacht; 
 • Diagnostische gegevens; 
 • Algemene informatie met relevantie tot de klacht, zoals beroep, hobby en sport.

Het doel van het verwerken van medische gegevens heeft betrekking op het uitvoering van een bij u passende behandeling. 

De wetterlijke bewaartermijn van uw dossier is 15 jaar.

 

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijk en medische gegevens,
 • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Het inzagrecht is geregeld in artikel 35 (lid 1,2,3,4) van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

U hebt het recht om correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Het correctierecht is geregeld in artikel 36 (lid 1,2,3,4) van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

U kunt een verzoek tot inzake, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens per email naar info@qi-intent.nl sturen. U krijgt binnen twee weken een bevestiging van uw verzoek per email terug. Bij ontevredenheid, heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, via de link https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.   

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgrond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw explicite toestemming;
 • voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid;
 • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
 • een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiele administratie, zodat ik, of mijn administratuer een factuur kan opstellen. Deze gegevens worden door de zorgverzekeraar gevraagd zodat u de factuur kunt declareren bij uw zorgverzekeraar: uw naam, adres en woonplaats, uw geboortedatum, uw verzekering gegevens, de datum van de behandeling(en), de prestatiecode en de omschrijving "behandeling acupunctuur".   

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

Privacy op de zorgnota 

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. 

 

Privacy via de website 

De website van Qi-Intent TCM gebruikt geen cookies m.b.t inbreuk op uw privacy en geen cookies m.b.t advertenties.